6.6 C
Skarżysko-Kamienna
wtorek, 23 kwietnia, 2024

507-145-748

Strona głównaInne kategorieEdukacjaMiejskie Centrum Kultury zaprasza na półkolonie w czasie ferii

Miejskie Centrum Kultury zaprasza na półkolonie w czasie ferii

Opublikowane:

Najczęściej Komentowane

Osiedle-twierdza. Co skrywa Milica?

Obecne Skarżysko-Kamienna powstało z połączenia kilku okolicznych wsi. Jedną...

Kronika Policyjna

Zapraszamy na Półkolonie Zimowe 2023, które będą się odbywały w Miejskim Centrum Kultury pod hasłem „Mamy ferie! – zimowe półkolonie dla dzieci”.

 • Turnus I:  30.01 – 3.02.2023 r.
 • Turnus II:  6.02 – 10.02.2023 r.
 • Wiek uczestników: 7 – 10 lat
 • Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
 • Zapisy oraz więcej informacji pod nr tel. 500 199 710
 • Ilość miejsc ograniczona!

Organizatorzy zapewniają:

 • profesjonalną opiekę nad dziećmi w godz. 8.00 – 15.00
 • wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, napoje)
 • warsztaty tematyczne
 • zabawy sportowo-rekreacyjne
 • kino
 • kręgielnię
 • wycieczkę
 • oraz wiele innych atrakcji

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Na półkolonie zapraszają: Fundacja Szlachetne Serce, Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem półkolonii jest Fundacja Szlachetne Serce przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej oraz Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

Celem organizacji zajęć jest:

rekreacja i wypoczynek dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia pozostających na terenie miasta w okresie wakacji,

udział dzieci w aktywnym i atrakcyjnym wypoczynku podczas wakacji,

rozwój osobisty dzieci poprzez oferowanie zajęć edukacyjnych, a także wspieranie rozwoju zainteresowań i zdolności: plastycznych, sportowych, muzycznych, tanecznych, teatralnych.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej w grupie liczącej 20 uczestników od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00.

Zajęcia będą odbywały się w dwóch turnusach:

I turnus 30.01.2023 r. – 03.01.2023 r. w godzinach 08:00 – 15:00

II turnus 06.01.2023 r. – 10.01.2023 r. w godzinach 8:00 – 15:00

II UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia (2015 – 2013), które są mieszkańcami miasta Skarżyska – Kamiennej lub uczniami skarżyskich szkół podstawowych.

Zapisy będą przyjmowane od dnia 11.01.2023 r. do 25.01.2023 r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenie uczestnika na półkolonie odbywa się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 500199710 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

O przyjęciu dziecka na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii należy:

przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego obowiązkowo zapoznać się z zasadami sanitarnymi obowiązującymi podczas pobytu na półkolonii;

podpisać „oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka o stanie zdrowia dziecka” przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest: wypełnienie, podpisanie i osobiste doręczenie następujących dokumentów/załączników do regulaminu:

Formularza zgłoszeniowego

Karty kwalifikacyjnej

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Upoważnienie do odbioru dziecka

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokonanie opłaty za półkolonie, zgodnie z punktem V regulaminu.

Ostateczny termin osobistego doręczenia powyższych dokumentów upływa z dniem 25.01.2023 r.

Dokumenty należy złożyć osobiście w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej w pokoju 121 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

Nieterminowe doręczenie dokumentów jest rozumiane jako rezygnacja z półkolonii pn. „Mamy ferie! – zimowe półkolonie dla dzieci” organizowanych w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej i skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Wypełnienia i dostarczenia dokumentów może dokonać jedynie przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny.

III OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Przestrzeganie regulaminu półkolonii.

Przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia.

Przestrzeganie zasad BHP i ppoż. oraz zasad sanitarnych obowiązujących na półkolonii, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informowania wychowawcy o zaistniałym zdarzeniu.

Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Kulturalne zachowywanie się w trakcie zajęć oraz podczas spożywania posiłków.

Dbanie o higienę osobistą i czystość, regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowanie ich środkiem do dezynfekcji.

Współpraca w wychowawcami i instruktorami prowadzącymi zajęcia.

Posiadanie zmiennego obuwia o antypoślizgowym spodzie.

Dbanie o sprzęt oraz wyposażenie – za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są jego rodzice lub opiekunowie prawni.

IV OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Zapoznanie się z regulaminem półkolonii i jego przestrzeganie.

Doręczenie dokumentów o których mowa w pkt. II ppkt. 6.

Współpraca z wychowawcami, instruktorami, kierownikiem wypoczynku oraz innymi przedstawicielami organizatora półkolonii.

Przestrzeganie harmonogramu półkolonii oraz przygotowanie uczestnika do zaplanowanych zajęć.

Punktualny przywóz (przyprowadzenie) dzieci na zajęcia oraz ich odebranie po zakończeniu zajęć. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć i z powrotem.

Wcześniejszy odbiór uczestnika, rodzic/opiekun prawny potwierdza pisemnym zwolnieniem opatrzonym datą i podpisem.

W przypadku nieodebrania dziecka po godzinie 15:00, organizatorzy zobowiązani są powiadomić odpowiednie służby o tym zdarzeniu.

W karcie kwalifikacyjnej rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wskazania zaburzeń, dolegliwości, alergii podopiecznego czy jakichkolwiek istotnych informacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.

W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w półkolonii.

Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z półkolonii w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów chorobach (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

V OPŁATY

Wysokość opłaty za uczestnictwo w półkolonii wynosi 370 zł. Opłatę za półkolonie należy uregulować osobiście podczas doręczenia dokumentów, o których mowa w pkt. II ppkt. 6.

W czasie 5 dniowego turnusu półkolonii organizator zapewnia: opiekę wychowawcy, ubezpieczenie NNW, wycieczkę, transport, udział w zajęciach, warsztatach tematycznych, zabawach rekreacyjno – sportowych z instruktorem, wyżywienie tj.: drugie śniadanie, obiad, napoje.

Opłata za uczestnictwo w półkolonii nie ulega zwrotowi.

VI POSTANOWIENIA DODATKOWE

Uczestnicy półkolonii mogą zostać zwolnieni z części zajęć wyłącznie na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy przyniesionych na półkolonie (pieniądze, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp.)

W sytuacji, gdy uczestnik nie będzie przestrzegał postanowień niniejszego regulaminu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii bez obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty.

Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektów, na których organizowane są zajęcia.

Organizatorzy zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/ opiekunów prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ustalonego harmonogramu zajęć, który dostępny będzie u kierownika półkolonii.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 500-199-710 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. oraz wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 29 maja 2020 r.

Ostatecznie interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Udostępnij lub Wyślij Znajomym

Mateusz Kuna
Mateusz Kuna
Redaktor naczelny wSkarzysku.pl | e-mail: mateusz.kuna@wskarzysku.pl

Obserwuj Nas w Social Mediach

Najnowsze na wSkarzysku.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najważniejsze Informacje

O Nas

Wydawcą portalu wSkarzysku.pl jest Stowarzyszenie Lorem Ipsum

© 2023 wSkarzysku.pl | Stowarzyszenie Lorem Ipsum.

Redakcja

ul. Powstańców Warszawy 7

26-110 Skarżysko-Kamienna

TEL. +48 507-145-748

e-mail: biuro@wskarzysku.pl